นโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขการซื้อสินค้า

ข้อ 1.บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Coway”) จะรับคำสั่งซื้อสินค้า (“สินค้า”)  หรือบริการ (“บริการ”) ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายดังระบุไว้ในด้านหน้านี้ โดยบุคคลซึ่งมีคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจาก Coway (“ลูกค้า”) จะมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวด้วย สำหรับการสั่งซื้อของลูกค้าถือเป็นเอกสารหลักฐานที่มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า ประเภทสินค้า ราคา ตลอดจนระบุสถานที่ติดตั้งสินค้า และคำสั่งการจัดส่งสินค้าเท่านั้น ดังนั้น ข้อกำหนดใดๆในคำสั่งซื้อของลูกค้า (หรือเอกสารและการสื่อสารอื่นๆ) ที่ไม่สอดคล้องกัน หรือเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงดังระบุในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นส่วนของสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง Coway และลูกค้า ในการนี้ Coway ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไข และข้อตกลงดังกล่าวได้ตลอดเวลา

Coway จะทำการติดตั้งสินค้าหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือเงินดาวน์ตามที่กำหนดถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดตั้งสินค้า และมีสิทธินำสินค้ากลับคืนทันที ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ข้อ 2. สินค้าของ Coway เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด โดยเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าจากการใช้งานตามปกติ การรับประกันของ Coway จะรับประกันครอบคลุมทั้งตัวเครื่อง อุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ โดยความรับผิดชอบสูงสุดของ Coway นั้น จะชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ซื้อสินค้าประเภทนั้นๆ

ข้อ 3. ราคาสินค้า Coway ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา หากลูกค้าเกิดความไม่แน่ใจในราคา โปรดเยี่ยมชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.coway.co.th เพื่อตรวจสอบราคาและประเภทของสินค้าทุกชนิด

ข้อ 4. Coway ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการทำการค้ากับบริษัทหรือบุคคลใดๆ และ/หรือปฏิเสธที่จะตอบรับคำสั่งซื้อใดๆ จากลูกค้า และ/หรือมีสิทธิที่จะอนุมัติ หรือปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าใดๆ จากลูกค้า

ข้อ 5. การจัดส่งและการติดตั้งสินค้า Coway จะจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้ลูกค้าภายหลังจากที่ Coway ตรวจสอบเอกสารและสอบถามข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่ Coway กำหนด (เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนวันที่มีการจัดส่งสินค้า) นอกจากนี้ Coway จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบ วันที่ติดตั้งหรือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

       ทั้งนี้ วันและเวลาในการจัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หรือตามที่ตัวแทนของ Coway ได้แจ้งต่อลูกค้านั้น เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น อาจเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น ลูกค้าไม่สามารถนำคำบอกกล่าวหรือความล่าช้าดังกล่าวมาเป็นเหตุให้บอกเลิกคำสั่งซื้อ สัญญาต่างๆ หรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Coway

ข้อ 6. การชำระเงินค่าสินค้า เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้ว Coway จะออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้แก่ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน และลูกค้าจะได้ใบเสร็จรับเงินฉบับตัวจริงไม่เกิน 40 วันภายหลังจากได้รับการติดตั้งหรือรับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

       กรณีลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าด้วยเช็ค การชำระเงินดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อ Coway ได้ทำการเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้สั่งจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Coway กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน โดยให้เป็นการชำระเงินล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะต้องชำระเงินด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

            (1)  การโอนเงินผ่านธนาคาร  (2)  การชำระด้วยเช็ค  (3)  การชำระผ่านบัตรเครดิต  (4)  การชำระเงินผ่านตัวแทนขายของ Cowayy 

ข้อ 7. Coway จะรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ลูกค้าตกลงทำสัญญากับ Coway โดยรายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขการให้บริการสินค้าของ Coway แต่ไม่รวมถึงความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้งานหรือการรับบริการที่ไม่เหมาะสมของลูกค้า ได้แก่

            (1) การซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไขโดยบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ผู้ให้บริการของ Coway  (2) การใช้สินค้าผิดประเภท หรือใช้งานสินค้าผิดวัตถุประสงค์

            (3) สินค้าเสียหายโดยเจตนาของลูกค้า  (4) ภัยธรรมชาติ การจลาจล สงครามกลางเมือง การประท้วง เป็นต้น

ข้อ 8. ลูกค้าสามารถบอกเลิกการสั่งซื้อหรือบริการโดยส่งหนังสือแสดงเจตนามายัง Coway ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือรับมอบสินค้า ทั้งนี้ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับขณะส่งมอบ หากการบอกเลิกการสั่งซื้อและบริการเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้เกิดจากความชำรุดบกพร่องของสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสินค้าเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท

ข้อ 9. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75/104-106 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 38 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโทร. 1421 (Call Center) วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 . ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือเว็ปไซต์   www.coway.co.th