นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“PRIVACY POLICY”)
นโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“PRIVACY POLICY”)

ก. ทั่วไป
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DATA PRIVACY (“พระราชบัญญัติ”), บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“COWAY”) ตระหนักถึงความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายและเหมาะสม COWAY มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดยผู้มีเนื้อหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมาย นโยบายนี้ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งใช้โดย COWAY

ตามหลักการการรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจุดประสงค์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

ข. สถานะนโยบาย
1. นโยบายนี้ใช้ได้กับพนักงานทุกคนของ COWAY สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คำว่า “พนักงาน” หมายถึงสมาชิกทั้งหมดของโคเวย์ซึ่งรวมถึงตัวแทนฝ่ายขายและสมาชิก COWAY การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจทำให้เกิดการลงโทษทางวินัย
2. การสอบถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้อาจถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ COWAY ที่ lnc@mall.coway.co.th
3. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งความขัดแย้งและ / หรือความแตกต่างระหว่างส่วนใด ๆ ของนโยบายนี้กับนโยบายปัจจุบันของ COWAY โดยนโยบายส่วนบุคคลที่กำหนดมาตรฐานการป้องกันข้อมูลที่สูงขึ้นจะใช้บังคับและแทนที่การแก้ไขอื่นๆ

ค. บทบาทและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อยู่กับ COWAY ซึ่งเป็น “ผู้ใช้ข้อมูล” ภายใต้พระราชบัญญัติและได้รับการจดทะเบียนด้วยเช่นกันกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้และพระราชบัญญัตินี้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนใน COWAY

ง. ข้อมูลที่รวบรวมและวัตถุประสงค์
5. ในระหว่างการทำธุรกิจและกิจกรรมกับ COWAY COWAY อาจต้องประมวลผลข้อมูลเรื่องข้อมูลซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงชื่อบุคคลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่อาจระบุบุคคลเมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุบุคคลดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้อาจถูกเก็บรวบรวมออนไลน์หรือออฟไลน์
6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย COWAY อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
6.1. ให้การดูแลลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับและ / หรือการตอบสนองต่อคำขอและสอบถามข้อมูลการรับประกันผลตอบแทนและบริการหลังการขายอื่นๆ
6.2. การส่งเสริมการโฆษณาและการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
6.3. ทรัพยากรมนุษย์การจ้างงานและการสรรหาบุคลากร
6.4. การฝึกอบรมพนักงาน
6.5. การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของโคเวย์ในระบบจัดเก็บข้อมูล
6.6. การอัปเดตและการจัดการความถูกต้องของบันทึกภายใน COWAY ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการบริหารการประมวลผลและการจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
6.7. การเรียกเก็บเงินการจัดเก็บภาษีและ / หรือการตรวจสอบ
6.8. วัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการจัดการและการจัดการอีเมลการจัดการและการตรวจสอบปัญหาความเสี่ยงและ / หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
6.9. อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์)
6.10. การออกใบแจ้งหนี้ใด ๆ ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องหรือ บริษัท ในเครือของ COWAY
6.11. วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการขอคำแนะนำด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาท)
6.12. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐและ / หรือบุคคลที่สามที่ได้รับมอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดและ / หรืออยู่ในความรับผิดชอบของ COWAY และตามที่พิจารณาโดยพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมใดๆ

จ. การประมวลผลข้อมูล
7. COWAY และพนักงานของ COWAY ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายและกฎหมายฉบับนี้และเมื่อ COWAY ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในบริบทของพระราชบัญญัติ “การประมวลผล” หมายถึงการรวมการเก็บรวบรวมการบันทึกการเก็บรักษาหรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงหมายเลขพาสปอร์ต, หมายบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่บ้าน, รายละเอียดการติดต่อ ฯลฯ
8. COWAY จะรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยสัมพันธ์กับลูกค้าของ COWAY และ / หรือบุคคลอื่นมีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่ทำให้เข้าใจผิดและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการตรวจทานเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบันและเพื่อตรวจสอบว่าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นหรือไม่

ฉ. ยินยอมของบุคคลธรรมดา
9. COWAY สามารถดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับข้อมูลและ / หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทำสัญญาโดย COWAY ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นภาคี

ช. การเปิดเผยข้อมูล
10. COWAY ต้องให้พนักงานทุกคนระมัดระวังและใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเมื่อขอข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง COWAY ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกเปิดเผยโดยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ / หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ (แล้วแต่กรณี) และ / หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ได้เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6
11. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของ COWAY อาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามต่อไปนี้เท่านั้น
11.1. ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตผู้รับเหมาและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ COWAY เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6
11.2. ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีภายนอก และ / หรือ
11.3. หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่
12. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ซึ่งอาจอยู่หรือไม่อยู่ในประเทศไทยได้หากต้องการและเมื่อจำเป็น
12.1. ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตผู้รับเหมาและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6
12.2. ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีภายนอก และ / หรือหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่

ซ. รักษาความปลอดภัยข้อมูล
13. COWAY จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติจะได้รับการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลต่อไปนี้
13.1. เอกสารต้นฉบับถูกเก็บไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้
13.2. ต้องไม่ทิ้งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงได้และต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้
13.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นระบบได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และ
13.4. รหัสผ่านส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและไม่ได้เปิดเผยหรือแชร์กับพนักงานคนอื่นๆ เพื่อเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนตัวของพนักงานรายอื่น
14. เมื่อแฟ้มข้อมูลหรือรูปแบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปจะมีการหั่นหรือบรรจุถุงและทำลายอย่างปลอดภัยและฮาร์ดไดรฟ์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกโดยการลบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยตามขั้นตอนมาตรฐานดังกล่าวโดยฝ่ายบริหาร แผนก
15. พนักงานของ COWAY ต้องไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อยู่ในเรื่องข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไฟล์ PDF หรือกระดาษสำเนานอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับ COWAY เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ

ฌ. การเก็บรักษาข้อมูล
16. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไม่ควรเก็บไว้นานเกินความจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ของข้อมูล COWAY มีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำลายและ / หรือถูกลบอย่างถาวรหลังจากผ่านไประยะเวลาที่กำหนด พนักงานทุกคนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานและ / หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจหากจำเป็นต้องทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
17. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกกำจัดโดยวิธีการที่ระบุไว้ในวรรคที่ 14 มาตรการที่เหมาะสมและจะต้องดำเนินการโดย COWAY เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำลายจะไม่ถูกสร้างใหม่หรือประมวลผลโดยบุคคลที่สาม

ญ. สิทธิของข้อมูล
18. เรื่องข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้พระราชบัญญัติ
18.1. ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นในแต่ละบุคคลวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่บุคคลนั้นมีหรือสามารถเปิดเผยได้
18.2. ป้องกันการประมวลผลข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความทุกข์หรือความเสียหาย
18.3. ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ใช้แก้ไขลบข้อมูลและ / หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง และ
18.4. จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนและ / หรือถอนการยินยอมให้กับ COWAY
19. บุคคลใดๆ ที่ตั้งใจจะใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องทำหนังสือขอ COWAY พร้อมกับค่าธรรมเนียมที่กำหนดตามที่กำหนด สำหรับวัตถุประสงค์ของ 1, 2, และ 3 ตามวรรค 18 โคเวย์จะต้องปฏิบัติตามคำร้องขอไม่ช้ากว่า 21 วันนับ แต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าวโดยไม่ต้องมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ของข้อ 4 ตามวรรค 18 COWAY จะต้องยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new articles