PDP NOTICE

ประกาศเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

A. บทนำ

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) จะอธิบายถึงการรวบรวมประมวลผลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พระราชบัญญัติ”)

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือโดยการติดต่อกับเราหรือโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหรือโดยการยอมรับการรับหนังสือแจ้งนี้คุณได้อ่านและยินยอมและ / หรือถือว่าคุณได้อ่านและยินยอมให้เราใช้รวบรวมและดำเนินการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้

โปรดทราบว่า บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ / หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ได้ตลอดเวลา คุณควรตรวจสอบประกาศนี้จากเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง

B. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการติดต่อกับเรารวมถึง:

 1. รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่สามารถระบุได้จากข้อมูล
 2. เนื้อหาของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกและ / หรือเอกสารที่รวบรวมโดยเรา และ / หรือ
 3. ข้อมูลอื่นที่คุณและ / หรือเก็บรวบรวมโดยเราในระหว่างการติดต่อกับเรา (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

C. วัตถุประสงค์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. ให้การดูแลลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับและ / หรือการตอบสนองต่อคำขอและสอบถามข้อมูลการรับประกันผลตอบแทนและบริการหลังการขายอื่นๆ
 2. เพื่อจัดการและให้บริการความสัมพันธ์ของเรากับคุณโดยการเติมเต็มแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของคุณ
 3. เพื่อให้คุณทราบถึงโปรโมชั่นส่วนลดและ / หรือกิจกรรมต่างๆ
 4. สำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลภายในซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการบริหารจัดการการประมวลผลและการจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่จัดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
 5. สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
 6. สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงาน
 7. เพื่อความมุ่งประสงค์ด้านข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการจัดการและการจัดการอีเมลการจัดการและตรวจสอบปัญหาความเสี่ยงและ / หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 8. VIII.สำหรับการใช้สิทธิหน้าที่ใดๆที่กำหนดโดยกฎหมายและ / หรือเพื่อการบริหารยุติธรรมและ / หรือ
 9. เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ โดยบังเอิญขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือที่กล่าวมาข้างต้น (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

3. โปรดทราบว่าจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่เราไม่สามารถลีกเลี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์

D. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ซึ่งอาจอยู่หรือไม่อยู่ในประเทศไทยได้หากต้องการและเมื่อจำเป็น

 1. ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตผู้รับเหมาและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2
 2. ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีภายนอก และ / หรือ
 3. หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่

E. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

5. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปยังสถานที่นอกประเทศไทย บริษัท จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการจัดเตรียมมาตรการป้องกันความลับเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงได้รับผลกระทบ

F. การเข้าถึงและการแก้ไข

6. ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้เข้าใจผิดและเป็นปัจจุบัน หากคุณได้รับทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือทำให้เข้าใจผิดหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยกรุณาแจ้งให้เราทราบโดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราโดยติดต่อเราทางโทรศัพท์ 02-261-2610 , lnc@coway.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ https://coway.co.th

7. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณและเพื่อ จำกัด หรือเพิกถอนการยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราตามนี้โดยติดต่อเราผ่านทางวิธีการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในวรรค 6 ข้างต้น อย่างไรก็ตามคำขอดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติและขั้นตอนการร้องขอของ บริษัท และค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

G. มาตรฐานการเก็บรักษา

8. ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในวรรค 2 เราจะต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกทำลายหรือถูกลบอย่างถาวรหากไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ถูกประมวลผล

H. สอบถามหรือร้องเรียน

9. หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโปรดติดต่อเราผ่านทางวิธีการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในวรรค 6 ด้านบนและ / หรือดูนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราในเว็บไซต์ของเราที่ https: //coway.co.th/privacy-policy

ASK US

Send us an enquiry to your matter

CALL US

8am - 5pm Monday - Friday Call 02-261-0209

LOCATE US

Find the nearest service centre

SUBSCRIBE

Get the latest updates

Scroll to Top